Magnetna rezonanca ili skraćeno MR (MRI u anglosaksonskoj literaturi) je jedna od imidžing ili slikovnih dijagnostičkih metoda. Ona trenutno predstavlja najpouzdaniju i najmoćniju imidžing dijagnostičku metodu.

Princip rada magnetne rezonance se zasniva na nuklearnoj magnetnoj rezonanci. Nuklearna magnetna rezonanca predstavlja pojavu da jezgro atoma, kada se stavi u jako magnetno polje, zrači određenu vrstu zračenja sličnu radio talasima. Samim tim je bezopasnio po ljudsko zdravlje. U MR aparatima koji se koriste u medicini, mjeri se zračenje koje odašilju jezgra atoma vodonika. Vodonik je najzastupljeniji atom u ljudskom tijelu. Posebno je zastupljen u molekulima vode i masti, što ga čini prisutnim u svakom tkivu ljudskog tijela. Međutim ne sadrži svako tkivo jednaku količinu vodonika. Određena tkiva koja su bogata mastima ili vodom sadrže više atoma vodonika, što znači da ova tkiva zrače jače, nego tkiva koja sadrže manje atoma vodonika. Ove razlike u jačini zračenja među različitim tkivima detektuju posebni senzori, a zatim ih  očitava kompjuter i tako formira sliku organa na osnovu kontrasta u jačini zračenja. Dodavanjem posebnih kontrastnih sredstava po potrebi se ove razlike u zračenju među tkivima pojačavaju te se dobije još oštrija slika organa.

Magnetna rezonanca se koristi pri dijagnostici promjena koje zahvataju meka tkiva. Naročito se koristi u onkologiji pri dijagnostici tumora. Veliku vrijednosti ima u dijagnostici neuroloških oboljenja i promjena na mozgu, u dijagnostici kardiovaskularnih i plućnih bolesti, dijagnostici promjena na sistemu organa za varenje (na prvom mjestu jetri, pankreasu i žučnim putevima), te dijagnostici bolesti koštano-mišićnog sistema.

Magnetna rezonanca je superiornija u odnosu na CT što se tiče kvaliteta slike i dijagnostičke preciznosti.  Ipak najveća prednost MR je to što za razliku od CT-a nema štetnog zračenja. Magnetna rezonanca je toliko bezbjedna u tom pogledu da se može primjenjivati i u trudnoći. Ipak u odnosu na CT magnetna rezonanca je daleko skuplja dijagnostička metoda, i tu je osnovna prednost CT-a.

Magnetna rezonanca se ne smije primjenjivati kod osoba koje imaju strana tijela, naročito strana tijela od gvožđa u tijelu (pejsmejkeri, proteze, prirsinzi i slično). Takođe se ne smije primjenjivati kod osoba koje pate od klaustrofobije (strah od zatvorenog ili uskog prostora)

Dr Stevica Prolić

Kategorije: Medicina