Latinski naziv grejpfruta, rajski citrus, je sasvim suprotan efektima koje može da izazove konzumiranje grejpfruta i nekih lijekova u isto vrijeme.
Grejpfrut je citrusno voće. Prvi ga je opisao Griffith Hughes 1750. godine i nazvao „zaboravljeno voće sa Barbadosa“. To „rajsko“ voće obično naraste 4,5–6 metara, ali se mogu vidjeti i primjerci viši od 13,5 metara.

Grejpfrut ili grejpfrutov sok značajno utiče na koncentraciju mnogih lijekova datih per os (uzimanjem na usta), pri čemu mogu da nastanu brojni štetni efekti. Interakcije sa različitim lijekovima nastaju poslije uzimanja i samo jedne čaše soka, a efekt traje i nekoliko dana. Efekt nastaje kao supresija aktivnosti citohrom P450 izoenzima citohrom P3A4 u zidu tankog crijeva.

Interakcije lijekova sa sokom od grejpfruta bilježe se i poslije konzumiranja samo jedne čaše od (250ml) tog soka. Utvrđeno je da se interakcija sa sokom od grejpfruta ispoljava samo ako se lijek uzima per os (uzimanje na usta).

Interakcije grejpfruta sa lijekovima mogu dovesti do:

  1. povišenja koncentracije lijeka ili pojačanja djelovanja lijeka
  2. smanjenja koncentracije lijeka ili slabljenja djelovanje lijeka 

 

1. Interakcije grejpfruta sa lijekovima pri čemu se povećava njihova koncentracija ili pojačava djelovanje

Zavisno od jačine interakcije i odnosa koncentracija, posljedice mogu biti pojačani klinički efekti ili povećana mogućnost toksičnosti.

Uzimanje soka od grejpfruta ili svježeg grejpfruta povišava koncentraciju ili pojačava delovanje sljedećih lijekova: albendazola, alfentanila, amiodarona, artemetera, atorvastatina, buspirona, budezonida, ciklosporina, cilostazola, cisaprida, dekstrometorfana, dijazepama, diltijazema, eritromicina, felodipina, halofantrina, itrakonazola, karbamazepina, kvazepama, losartana, lovastatina, manidipina, metadona, midazolama, nifedipina, nimodipina, nisoldipina, prazikvantela, sakvinavira, sertralina, sildenafila, skopolamina, takrolimusa, triazolama, simvastatina, terfenadina, verapamila.

2. Interakcije grejpfruta sa lijekovima pri čemu se smanjuje njihova koncentracija ili slabi djelovanje

Uzimanje soka od grejpfruta ili svježeg grejpfruta može smanjiti plazmatsku koncentraciju lijekova inhibišući resorpciju lijeka ili smanjiti djelovanje sljedećih lijekova: acebutolola, celiprolola, cimetidina, etopozida, feksofenadina, hinidina.

Uzimanje soka od grejpfruta ili svježeg grejpfruta ne utiče na koncentraciju ili djelovanje sljedećih lijekova:  acenokumarola, alprazolama, amlodipina, desloratadina, amprenavira, digoksina, glibenklamida, hinina, haloperidola, kofeina, klaritromicina – značajno usporava vrijeme za koje se dostigne maksimalna koncentracija, klozapina, levotiroksina, omeprazola, pitavastatina, pravastatina, prednizolona, retinolne kiseline, teofilina i varfarina.

Potrebno je reći da se lista lijekova proširuje iz godine u godinu, tako da navedene lijekove u ovom članku svakako ne treba shvatiti kao konačnu listu lijekova koji mogu da imaju interakcije sa aktivnim sastojcima iz grejpfruta.

Na kraju treba reći da je konzumiranje soka od grejpfruta ili samog grejpfruta poželjna navika, ali samo u slučaju da ne koristite u isto vrijeme neki od navedenih lijekova.

Dr Rajko Ćulibrk

Kategorije: Medicina