Uslovi korišćenja

Molimo Vas pažljivo pročitajte odredbe i uslove (u daljem tekstu: “Odredbe i uslovi”), “Izjavu o odricanju od odgovornosti” i “Politiku privatnosti” pre nego što se registrujete i/ili počnete da koristite vebsajt www.pitajtedoktora.com (“Sajt”).

Odredbe i uslovi

Prihvatanjem ovih Odredbi i uslova, Vi garantujete da ste u potpunosti pročitali i razumjeli Odredbe i uslove bez negativnih uticaja na rasuđivanje usljed (ali ne ograničavajući se na) mentalne bolesti, mentalnog hendikepa, intoksikacije, upotrebe lijekova, ili bilo kog zadravstvenog ili drugog problema koji se može odraziti na sposobnost rasuđivanja. Posjetom, pristupom ili registracijom na ovom Sajtu, Vi bezuslovno prihvatate da budete obavezani uslovima korišćenja (u daljem tekstu: “Uslovi korišćenja”). Ukoliko niste saglasni sa ovim Uslovima korišćenja, molimo Vas da ne pristupate niti koristite ovaj Sajt. Vi potvrđujete i pristajete na povremenu izmjenu Uslova korišćenja bez prethodnog obaveštenja. Molimo Vas da se s vremena na vrijeme informišete o aktuelnoj verziji Uslova korišćenja. Informacije i savjete stručnjaka na ovom Sajtu treba posmatrati kao smjernice a ne krajnje preporuke za preduzimanje konkretnih akcija ili tretmana. Pokretač sajta i stručnjaci koji nude usluge putem Sajta ne prihvataju odgovornost za medicinske, pravne ili finansijske slučajeve ili rezultate povezane sa uslugama dobijenim korišćenjem Sajta, koji je obezbjeđen „u viđenom stanju“ kao platforma za dobijanje zdravstvenih informacija. Korisnici moraju biti stariji od 18 godina.

Informacije na ovom Vebsajtu (uključujući, ali ne ograničavajući se na emejlove) pružaju se isključivo u cilju generalnog informisanja i NE TREBA ih posmatrati kao zamjenu za temeljan profesionalni medicinski savjet, procjenu ili njegu od strane vašeg ljekara ili drugog kvalifikovanog pružaoca medicinskih usluga. Sadržaj ovog Vebsajta ne treba koristiti za uspostavljanje dijagnoze ili liječenje medicinskog ili zdravstvenog stanja ili kao zamjenu za vezu sa Vašim ljekarom ili drugim kvalifikovanim pružaocem medicinskih usluga. Preporučljivo je konsultovati druge izvore i potvrditi informacije sadržane na ovom Vebsajtu. Konsultujte se sa Vašim ljekarom o primjenjivosti stavova ili preporuka vezano za Vaše simptome ili medicinsko stanje. Kada je riječ o medicinskoj problematici, uključujući odluke o primjeni lijekova i drugih tretmana, uvijek treba konsultovati ljekara ili drugo kvalifikovano zdravstveno lice. U ozbiljnim, hitnim slučajevima, treba potražiti neposrednu pomoć od osoblja za hitne slučajeve. Ukoliko imate ili sumnjate da imate medicinski problem ili bolest, molimo Vas da odmah kontaktirate ljekara ili drugog kvalifikovanog pružaoca medicinskih usluga. NI U KOM SLUČAJU NEMOJTE ZANEMARITI ILI ODUGOVLAČITI U POTRAZI ZA MEDICINSKIM SAVJETOM ZBOG NEČEGA ŠTO STE PROČITALI NA OVOM VEBSAJTU (uključujući, ali ne ograničavajući se na emejlove). Ne treba uzimati lijekove, dodatke u ishrani niti tretmane na osnovu uputstva sa ovog Vebsajta bez prethodne konsultacije sa Vašim ljekarom ili drugim pružaocem medicinskih usluga. Svako oslanjanje na informacije pružene od strane ljekara saradnika na Sajtu, pitajtedoktora.com, ili koje posjetilac pošalje na Sajt, odvija se isključivo na sopstveni rizik.

Sajt nije namjenjen za prepisivanje lekova ili postavljanje dijagnoze za određeno medicinsko stanje. Sajt nije namjenjen za korišćenje u hitne medicinske svrhe niti za tretiranje medicinskog stanja. Sajt nije namjenjen za savjetovanje ili rješavanje pravnih, medicinskih ili finansijskih sporova. U slučaju potrebe za hitnom medicinskom pomoći, pozovite broj za hitne slučajeve u Vašoj zemlji. Na Sajtu su iznjeti stavovi pojedinaca koji taj sadržaj šalju, i koji ne predstavljaju uvek stav pitajtedoktora.com, njegovih vlasnika, partnera, oglašivača. Pitajtedoktora.com ne preuzima odgovornost za postove ili informacije sadržane na Sajtu, niti daje izjave, obećanja ili garancije o tačnosti, podobnosti ili cjelovitosti informacija na Sajtu ili u postovima. Svako preuzimanje savjeta i/ili informacija sa Sajta, direktnim ili indirektnim putem, odvija se na spopstveni rizik.
Kada je riječ konkretno, ali ne isključivo, o zdravstvenom savjetu, prije nego što odluči da primjeni takav savjet, korisnik treba da potvrdi da je postupak primjenjiv i podobna, obraćajući se svom ljekaru ili tražeći drugo ili treće mišljenje medicinskih stručnjaka. Treba obratiti pažnju na ograničenja u vezi sa konsultacijama i drugim uslugama, koje isključuju fizički pregled, lični savjet ili sveobuhvatno istraživanje na licu mjesta. Ni pitajtedoktora.com niti njeni vlasnici, partneri, oglašivači ne preuzimaju pravnu odgovornost za netačnu ili pogrešnu informaciju pruženu od strane stručnjaka ili sadržanu na samom Sajtu.
Postoji mogućnost da pristup Sajtu i Sadržaju nije zakonit za određena lica ili u određenim državama. Ukoliko Sajtu pristupite sa teritorije izvan Bosne i Hercegovine, to radite na sopstveni riziki i u obavezi ste da poštujete zakone koji važe u Vašoj jurisdikciji. Odredbe vezano za odgovornost pitajtedoktora.com, odštetu, nadležnost, i celokupan Ugovor, ostaju na snazi i nakon isteka ili prekida ovih Uslova korišćenja iz bilo kog razloga. Pitajtedoktora.com ne potvrđuje da je sadržaj Sajta, uključujući tekstovi, grafike, slike i informacije dobijene od pružaoca usluga, niti bilo koji drugi materijal koji se nalazi na Sajtu (“Sadržaj”) prikladan i da se može preuzeti u određenoj jurisdikciji.

Vi potvrđujete da razumijete da stručnjaci koji učestvuju mogu ali ne moraju da budu udruženi sa, od strane  sajta pitajtedoktora.com i da ne dajemo nikakve izjave u pogledu kvalifikacije ljekara koji učestvuju na mreži. Svaki spisak, ime, sadržaj, materijal stručnjaka ili firme koji se nalazi na ovom sajtu ne predstavlja zvanično odobrenje niti preporuku. Prilikom donošenja odluke o traženju savjeta i/ili angažovanju stručnjaka ili firme, treba obaviti lično nezavisno istraživanje vezano za tačnost akreditacija navedenih u Sadržaju.

Pitajtedoktora.com može, bez prethodnog obavještenja, da obriše svaki nalog ili informaciju sa Sajta iz bilo kog razloga. Vi potvrđujete da nećete koristiti Sajt za slanje reklama ili reklamnih poruka. Vi potvrđujete da nećete namjerno poslati lažnu, klevetničku, netačnu, uvredljivu, uznemirujuću, opscenu, seksualno orijentisanu ili preteću poruku ili materijal koji protivpravno ugrožava privatnost drugog lica. Po prijemu žalbe, pitajtedoktora.com će pokušati da obriše sve neprikladne postove što je prije moguće; međutim, slanje sadržaja obavlja se u realnom vremenu i pitajtedoktora.com ne pregleda sadržaj prije nego što se on pojavi na Sajtu.

Sadržaj („Autorski sadržaj“) je zaštićen autorskim pravima u skladu sa domaćim, ali i stranim zakonima. Pravo na Autorski sadržaj zadržava pitajtedoktora.com. Svako korišćenje Autorskog sadržaja koje nije izričito dozvoljeno ovim Odredbama i uslovima predstavlja kršenje Odredbi i uslova i može narušiti autorska prava, zaštitni znak, i druge zakone. Zahtjev ili prijava za dobijanje dozvole za kopiranje bilo kog djela Autorskog sadržaja, osim ako to već nije predviđeno ovim Odredbama i uslovima, šalje se na adrresu pitajtedoktore@gmail.com Sadržaj i karakteristike Sajta, uključujući ove Odredbe i uslove, podložni su izmjenama ili ukidanju bez prethodnog obavještenja, u skladu sa uredničkom politikom pitajtedoktora.com. Pitajtedoktora.com zadržava sva prava koja nisu izričito predviđena ovim Odredbama i uslovima. U slučaju kršenja ovih Odredbi i uslova, dozvola za korišćenje Autorskog sadržaja automatski prestaje i u obavezi ste da odmah uništite sve kopije Autorskog sadržaja.

Vi potvrđujete da koristite Sajt po svojoj slobodnoj volji, a ne pod uticajem promotivnih imejlova, telefonskih poziva i reklama upućenih od strane pitajtedoktora.com i njenih partnera. Korišćenje Sajta i Sadržaja odvija se na sopstveni rizik. Prilikom korišćenja Sajta, informacije se prenose posredstvom medijuma koji je, u mnogim slučajevima, izvan kontrole i nadležnosti pitajtedoktora.com. Prema tome, pitajtedoktora.com nije odgovoran niti ima veze sa kašnjenjem, neuspehom, prekidom, ili nepravilnostima u prenosu podataka ili informacija prilikom korišćenja Sajta. Sajt i Sadržaj su obezbeđeni „u viđenom stanju“. Pitajtedoktora.com u najvećoj meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, odriču se svih garancija, bilo izričitih ili podrazumevanih, propisanih ili ne propisanih zakonom, uključujući ali ne ograničavajući se na podrazumjevanu garanciju tržišnosti, neugrožavanja prava trećeg lica, i podesnosti za pojedine namene.

Konkretno, pitajtedoktora.com ne daje nikakve izjave, jemstva ili garancije za sledeće:

1. Tačnost, pouzdanost, potpunost, ispravnost ili trajnost Sadržaja, softvera, teksta, grafika, linkova ili komunikacija uskladištenih na ili dobijenih putem Sajta.
2. Poštovanje vladinih propisa ili zakona u bilo kojoj jurisdikciji vezano za mogućnost korišćenja Sajta ili otkrivanja informacija koje su sadržane na Sajtu

U najvećoj meri u kojoj je to dozvojeno zakonom, pitajtedoktora.com , ili treća lica pomenuta na Sajtu nisu ni u kom slučaju odgovorni za štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na slučajnu ili namjernu štetu, ličnu povredu/ smrt usljed nezgode, izgubljeni profit ili štetu nastalu kao posljedica izgubljenih podataka ili prekida u poslu, uključujući pojavu kompjuterskih virusa) koja proizilazi iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja Sajta ili Sadržaja, bilo na osnovu garancije, ugovora, prekršaja, ili nege druge pravne teorije, i bez obzira na to da li je pitajtedoktora.com upozorena na mogućnost pojave takvog oštećenja.

U najvećoj mjeri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, sve žalbe vezano za korišćenje Sajta i njegovog Sadržaja, moraju biti podnjete u roku od jedne (1) godine od datuma kada se događaj koji je prouzrokovao takav postupak odvio. Pitajtedoktora.com ne promoviše nijednog stručnjaka, niti je pokrenuta sa namerom da bude izvor reklamiranja, ubjeđivanja ili pravnog savetovanja u ime stručnjaka. U najvećoj mjeri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, pitajtedoktora.com nije odgovoran za sadržaj povezanih sajtova trećih lica, sajtova uokvirenih na Sajtu, ili reklama trećih lica, i ne daje nikakve izjave vezano za njihov sadržaj ili tačnost. Korišćenje vebsajtova trećih lica odvija se na sopstveni rizik i predmet je odredbi i uslova korišćenja takvih sajtova.

Pitajtedoktora.com ne promoviše ni jedan proizvod koji se reklamira na Sajtu.

Informacije na ovom Vebsajtu nisu iscrpne i pružene se „u viđenom stanju“ i bez garancija bilo koje vrste, bilo izričitih ili podrazumevanih. Prema tome, svaka podrazumjevana garancija tržišnosti i podesnosti za pojedine namjene ili upotrebu je isključena. Izjava o ograničenju odgovornosti pitajtedoktora.com, ukoliko takva postoji, za štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na odgovornost koja proističe iz prekršaja, objektivne odgovornosti, nemarnosti, ugrožavanja ugovora ili pacijenta ili autorkog prava) ne prelazi sljedeći iznos: (i) naknadu uplaćenu pitajtedoktora.com, ako takva postoji, za određenu informaciju ili uslugu obezbeđenu putem ovog Vebsajta ili (ii) 2 KM (konvertibilne marke). Pitajtedoktora.com ne podleže nijednoj teoriji odštete. Ni u kom slučaju, pitajtedoktora.com ne podleže plaćanju odštete koja nije u skladu sa gorenavedenim iznosom. Svaka druga šteta, direktna ili indirektna, posebna, slučajna, posljedična ili kaznena, isključena je ovim odredbama i uslovima u najvećoj meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, čak i ako je pitajtedoktora.com upozoren na mogućnost pojave takve štete. Pitajtedoktora.com se izričito odriče odgovornosti i NE GARANTUJE da će ovaj Vebsajt funkcionisati neometano ili bez greške; da će sve greške biti ispravljene; da je svaka informacija na ovom Vebsajtu potpuna, tačna (iako se pitajtedoktora.com zalaže za tačnost), ili pravovremena (ili ažurirana); i da ovaj Vebsajt, ili server koji omogućava njegovo korišćenje, jeste ili će biti oslobođen virusa ili drugih štetnih komponenata. Vi preuzimate odgovornost za štetu nanjetu Vašem kompjuterskom sistemu ili za gubitak podataka prilikom preuzimanja materijala sa ovog Vebsajta.

VI POTVRĐUJETE I PRIHVATATE DA pitajtedoktora.com I POSLOVNI PARTNERI NISU ODGOVORNI ZA REZULTATE VAŠIH ODLUKA KOJE PROISTIČU IZ KORIŠĆENJA OVOG VEBSAJTA ILI INFORMACIJA SADRŽANIH NA NJEMU, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA VAŠ IZBOR DA ZATRAŽITE ILI NE ZATRAŽITE PROFESIONALNU MEDICINSKU NJEGU, ILI DA IZABERETE ILI NE IZABERETE POSEBAN TRETMAN NA OSNOVU INFORMACIJA OBJAVLJENIH ILI DOBIJENIH PUTEM OVOG VEBSAJTA (uključujući, ali ne ograničavajući se imejl).

Vi potvrđujete da imate punu odgovornost za ono što pošaljete na Sajt i da pristajete da zaštitite, osigurate i oslobodite sajt pitajtedoktora.com, njegove osnivače i saradnike, svake žalbe, akcije ili zahtjeva, odgovornosti i nagodbe, uključujući ali ne ograničavajući se na razumne pravne i obračunske naknade, koje zaista ili navodno proizilaze iz Vašeg kršenja ovih Odredbi i uslova ili svake žalbe koja se zasniva na Vašim postovima/prijedlozima na Sajtu. Pored toga, Vi pristajete na to da poštujete spam politiku. Ukoliko to ne uradite, postoji mogućnost da Vaš nalog na pitajtedoktora.com bude ukinut. Sajt koristite na sopstvenu odgovornost, pa pitajtedoktora.com nije odgovoran za direktnu, indirektnu, slučajnu, posljedičnu, posebnu, primernu, kaznenu, novčanu ili neku drugu štetu, naknadu, kaznu ili dugovanje koje proizilazi iz ili je na bilo koji način povezano sa ovim Sajtom, sajtovima kojima se pristupa preko ovog Sajta, i/ili sadržajem ili informacijama koje su na njemu objavljene. Vaš jedini i ekskluzivni pravni lek za nezadovoljstvo ovim Sajtom je prestanak njegovog korišćenja.

Vi razumijete i prihvatate da:

Pitajtedoktora.com koristite na sopstvenu odgovornost. Sajt je obezbeđen „u viđenom stanju“ i bez ikakve garancije. U najvećoj mjeri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, pitajtedoktora.com se izričito odriče garancija ili uslova svake vrste, bilo izričitih ili podrazumjevanih. Pitajtedoktora.com ne pruža nikakvu garanciju

1) da će sajt ispuniti vaše zahtjeve ili da je podesan za trgovinu ili pojedine namjene, 2) da će sajt biti oslobođen grešaka ili kvarova, 3) vezano za bezbjednost, pouzdanost, trajnost ili učinak sajta, 4) da će sve greške na sajtu biti ispravljene, 5) na tačnost, podobnost ili cjelovitost informacija sadržanih na sajtu, 6) vezano za kvalifikacije stručnjaka koji pružaju usluge ili savjete na sajtu, 7) na bilo koju netačnu informaciju ili savjet pružen od strane stručnjaka ili sadržan na sajtu, 8) za medicinski, pravni ili finansijski događaj ili rezultat koji je povezan sa uslugama dobijenim korišćenjem ovog sajta 9) na kašnjenje u javljanju ili ponovnom konektovanju u cilju dobijanja kompletnog savjeta od stručnjaka 10) na informacije ili materijale dobijene korišćenjem ovog sajta, 11) odluku da zatražite profesionalni medicinski savet ili da odaberete konkretnu uslugu/paket zasnovan na informacijama dobijenim putem ovog sajta donosite po sopstvenom nahođenju i/ili na sopstveni rizik.

Vi pristajete na to da ekskluzivna nadležnost nad svim sporovima u vezi sa sajtom pitajtedoktora.com, ili sa Vašim korišćenjem Sajta, ostaje u okviru sudova u Republici Srpskoj (RS) i Bosni i Hervegovini (BiH) i prihvatate primjenu lične nadležnosti u sudovima RS i BiH po pitanju takvih sporova, uključujući svaku žalbu koja obuhvata pitajtedoktora.com ili njene osnivače, preduzetnike, službenike, saradnike, provajdere telekomunikacionih usluga i sadržaja.

Ove Odredbe i uslovi vođeni su stvarnim unutrašnjim zakonima RS i BiH ne uzimajući u obzir principe međunarodnog privatnog prava. Ukoliko nadležni sud utvrdi da je izvesna odredba ovih Odredbi i uslova nevažeća, nevaženje takve odredbe ne utiče na važenje preostalih odredbi ovih Odredbi i uslova, koje ostaju u punoj pravnoj snazi. Odricanje od ovih Odredbi i uslova ne smatra se daljim ili kontinuiranim odricanjem od takvih odredbi ili uslova ili bilo kojih drugih odredbi ili uslova.

Ove Odredbe i uslovi predstavljaju cjelokupan sporazum između strana i zamenjuju sve druge sporazume vezano za ovaj predmet, i uspostavljaju punu pravnu vezu između pitajtedoktora.com i druge strane, koja proističe ili je povezana sa ovim predmetom. Kako bi se izbegla sumnja, u slučaju razilaženja između ovih Odredbi i uslova i nekog drugog sporazuma, primenjuju se Odredbe i uslovi www.pitajtedoktora.com

Pitajtedoktora.com zadržava pravo da postavi reklamu trećeg lica na Sajt u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja ili odgovornosti. Zabranjeno je ponovno objavljivanje, prodaja, kopiranje ili “grebanje” u reklamne ili druge svrhe podataka ili informacija sadržanih na Sajtu, u cjelini ili djelimično, na bilo koji način. Adresar je obezbjeđen “u viđenom stanju”.

Pitajtedoktora.com se odriče svih garancija, bilo izričitih ili podrazumjevanih, uključujući ali ne ograničavajući se na podrazumjevanu garanciju tržišnosti i podesnosti za pojedine namjene. Ne ograničavajući prethodno navedeno, pitajtedoktora.com ne garantuje niti izjavljuje da je Adresar ili bilo koji njegov dio tačan ili potpun. Vi preuzimate punu odgovornost za komunikaciju sa doktorom ili bolnicom ili drugim pružaocima zdravstvenih usluga koje kontaktirate putem Adresara. Pitajtedoktora.com nije odgovoran ni Vama niti bilo kome drugom za odluku ili akciju preduzetu na osnovu informacija obezbjeđenih na našem portalu. Korišćenjem Pitajtedoktora.com, Vi pristajete na ove Odredbe i uslove.

Izjava o ograničenju odgovornosti

1. Informacije objavljene na ovom vebsajtu predstavljaju zaostavštinu pitajtedoktora.com i njegovih partnera. Informacije su obezbjeđene „u viđenom stanju“.
2. pitajtedoktora.com Vam nudi sadržaj svog vebsajta u skladu sa Uslovima korišćenja („Uslovima“), koje pitajtedoktora.com ažurira s vremena na vreme bez prethodnog obavještenja. Savetujemo Vam da povremeno pogledate Uslove i upoznate se sa izmjenama.
3. pitajtedoktora.com prikuplja podatke iz različitih izvora, kako privatnih tako javnih. Trudimo se da obezbjedimo najtačnije i najsvežije moguće informacije, ali ne možemo da garantujemo da su naši postovi i listinzi u potpunosti oslobođeni grešaka. Ukolko smatrate da neki podaci nedostaju ili nisu tačni, pošaljite nam najnovije informacije.
4. Materijali nisu iscrpni, a sadržaj ne odražava uvijek najsvežija istraživanja u svim oblastima medicine. Informacije predstavljaju uopštene aspekte medicinskih stanja od opšteg interesa, i iz uredničkih razloga ne uključuju određene istinske i uobičajene pojave.
5. pitajtedoktora.com ne daje nikakve izjave niti garancije, izričite ili podrazumevane, vezano za sadržaj ili funkcionisanje ovog sajta. pitajtedoktora.com ne daje nikakve izjave vezano za kvalitet proizvoda i usluga navedenih na ovom sajtu, a informacije ili linkovi za pristup drugim vebsajtovima ne predstavljaju preporuku ili odobrenje od strane pitajtedoktora.com.
6. Vaši kontakt detalji i druge lične informacije predmet su naše Politike privatnosti. Za više informacija, pogledajte dolenavedenu Politiku privatnosti.
7. Vaša korespodencija ili poslovni odnosi ili učešće u promociji oglašivača i trgovaca pronađenih na ili putem našeg vebsajta, uključujući plaćanje i pružanje zdravstvenih usluga, i bilo koje druge odredbe, uslovi, garancije ili izjave vezano za takve djelatnosti, isključivo se zasnivaju na odnosu između Vas i takvog oglašivača ili trgovca. U najvećoj mjeri u kojoj je to dozvoljeno primenjivim zakonom, Vi potvrđujete da pitajtedoktora.com nije odgovorna za gubitak ili štetu bilo koje vrste nanjetu kao rezultat takvih delatnosti ili kao rezultat prisustva takvih oglašivača ili trgovaca na našem vebsajtu.
8. pitajtedoktora.com savetuje korisnike koji pronađu neprimjereni sadržaj da nas odmah kontaktiraju kako bismo mogli da preduzmemo određene korake, koji su po našem mišljenju odgovarajući, uključujući uklanjanje takvih sadržaja. Pored toga, mi zadržavamo pravo, a Moderatori imaju ovlašćenje da uklone svaki materijal sa kojim su upoznati a koji narušava ove odredbe i uslove ili koji je po našem mišljenju neprikladan.

Politika fer korišćenja
Pitajtedoktora.com zadržava pravo da zaustavi ili odloži pružanje odgovora na pitanja u slučaju prekomjerne ili nepoštene upotrebe Sajta ukoliko Tim pitajtedoktora.com donese takvu odluku po sopstvenom nahođenju. Ovo pravilo važi za sve korisnike bilo kog korisničkog plana, uključujući neograničeni korisnički plan.

Politika privatnosti
Vaša privatnost je za nas veoma važna. Kako bismo bolje zaštitili Vašu privatnost, nudimo Vam obavještenje koje precizira našu politiku u ovoj oblasti. Ukoliko se ne slažete sa odredbama ove Politike, ljubazno Vas molimo da napustite sajt.

1. Nemojte otkrivati identifikacione podatke, uključujući ali ne ograničavajći se na ime, imejl adresu, broj telefona, datum rođenja itd. u bilo kom odeljku vebsajta. Svaki podatak koji pošaljete ili napišete na pitajtedoktora.com koristi se za pomoć drugim korisnicima koji istražuju slično zdravstveno stanje. Svaki podatak koji pošaljete ili napišete na pitajtedoktora.com može se pretraživati pomoću pretraživača
2. Podatak koji pošaljete ili napišete na pitajtedoktora.com dostupan je pružaocima savjeta, kao što su doktori ili tim za rukovođenje i održavanje koji je zadužen za popravku i održavanje naših tehničkih sistema. Pitajtedoktora.com ne zaključuje Ugovor o povjerljivosti podataka sa stranama koje su u mogućnosti da pristupe vašim informacijama
3. Pitajtedoktora.com može da koristi informacije koje pošaljete ili napišete na pitajtedoktora.com za proučavanje rezultata i sastavljanje izveštaja. Takve informacije mogu biti podeljene sa partenrima i savjetnicima pitajtedoktora.com po sopstvenom nahođenju pitajtedoktora.com
4. U slučaju opasnosti za sebe i druge ili u slučaju zakonske istrage, pitajtedoktora.com ima pravo da podjeli vaše informacije sa kriminalističkim službama
5. Vebsajt pitajtedoktora.com sadrži linkove za pristup drugim sajtovima. Molimo Vas da obratite pažnju na to da mi nismo odgovorni za politiku privatnosti takvih sajtova. Savjetujemo našim korisnicima da budu svjesni toga kada napuštaju naš sajt, kao i da pročitaju izjavu o privatnosti svakog vebsajta koji prikuplja lične identifikacione podatke
6. Mi šaljemo imejlove na imejl adresu ili pozivamo na telefonski broj koji ste nam ostavili, ukoliko je to neophodno. Ako ste ostavili pogrešnu imejl adresu ili telefonski broj za korespodenciju, pitajtedoktora.com ne odgovara za gubitak informacija ili privatnosti zbog toga što je poruka otišla na pogrešnu destinaciju.

Korišćenje sajta, usluga i sadržaja predmet je gorenavedenih Odredbi i uslova, Politike privatnosti, Politike fer korišćenja i Izjave o ograničenju odgovornosti. Ukoliko ne prihvatate ove Uslove, molimo Vas da ne koristite ovaj Vebsajt.